1. PERJANJIAN TERMA

Syarat Penggunaan ini membentuk perjanjian yang mengikat secara sah yang dibuat antara anda, sama ada secara peribadi atau bagi pihak entiti (“anda”) dan LifeChaCha (“Syarikat,” “kami,” “kami,” atau “kami”), berkenaan akses anda kepada dan penggunaan laman web lifechacha.com serta sebarang bentuk media lain, saluran media, tapak web mudah alih atau aplikasi mudah alih yang berkaitan, dipautkan atau sebaliknya disambungkan dengannya (secara kolektif, "Laman"). Anda bersetuju bahawa dengan mengakses Laman, anda telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk terikat dengan semua Syarat Penggunaan ini. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN SEMUA SYARAT PENGGUNAAN INI, MAKA ANDA DILARANG DENGAN JELAS MENGGUNAKAN LAMAN INI DAN ANDA MESTI MENERUSKAN PENGGUNAAN DENGAN SEGERA.

Terma dan syarat tambahan atau dokumen yang mungkin disiarkan di Laman dari semasa ke semasa dengan ini secara nyata dimasukkan di sini dengan rujukan. Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk membuat perubahan atau pengubahsuaian kepada Syarat Penggunaan ini dari semasa ke semasa. Kami akan memaklumkan anda tentang sebarang perubahan dengan mengemas kini tarikh "Terakhir dikemas kini" bagi Syarat Penggunaan ini, dan anda mengetepikan sebarang hak untuk menerima notis khusus bagi setiap perubahan tersebut. Sila pastikan anda menyemak Terma yang berkenaan setiap kali anda menggunakan Tapak kami supaya anda memahami Terma yang digunakan. Anda akan tertakluk kepada, dan akan dianggap telah dimaklumkan dan telah menerima, perubahan dalam mana-mana Terma Penggunaan yang disemak oleh penggunaan berterusan Tapak anda selepas tarikh Terma Penggunaan yang disemak itu disiarkan.

Maklumat yang disediakan di Laman ini tidak bertujuan untuk diedarkan atau digunakan oleh mana-mana orang atau entiti dalam mana-mana bidang kuasa atau negara di mana pengedaran atau penggunaan sedemikian bertentangan dengan undang-undang atau peraturan atau yang akan mensyaratkan kami kepada sebarang keperluan pendaftaran dalam bidang kuasa atau negara sedemikian . Oleh itu, orang-orang yang memilih untuk mengakses Laman dari lokasi-lokasi lain berbuat demikian atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk mematuhi undang-undang tempatan, jika dan setakat mana undang-undang tempatan terpakai.

Semua pengguna yang di bawah umur dalam bidang kuasa di mana mereka tinggal (biasanya di bawah umur 18 tahun) mesti mendapat kebenaran, dan diawasi secara langsung oleh, ibu bapa atau penjaga mereka untuk menggunakan Laman ini. Jika anda masih di bawah umur, anda mesti meminta ibu bapa atau penjaga anda membaca dan bersetuju menerima Terma Penggunaan ini sebelum anda menggunakan Laman ini.

2. HAK HARTA INTELEKTUAL

Kecuali dinyatakan sebaliknya, Laman ini adalah hak milik kami dan semua kod sumber, pangkalan data, fungsi, perisian, reka bentuk laman web, audio, video, teks, gambar, dan grafik di Laman (secara kolektif, "Kandungan") dan tanda dagangan, perkhidmatan tanda, dan logo yang terkandung di dalamnya ("Markah") dimiliki atau dikendalikan oleh kami atau dilesenkan kepada kami, dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagangan dan pelbagai hak harta intelek lain dan undang-undang persaingan tidak adil dari Amerika Syarikat, undang-undang hak cipta antarabangsa, dan konvensyen antarabangsa. Kandungan dan Tanda disediakan di Laman "SEBAGAIMANA ADANYA" untuk maklumat dan penggunaan peribadi anda sahaja. Kecuali sebagaimana yang dinyatakan secara jelas dalam Syarat Penggunaan ini, tidak ada bahagian dari Laman dan tidak ada Kandungan atau Tanda yang dapat disalin, diperbanyak, digabungkan, diterbitkan semula, dimuat naik, diposkan, dipaparkan secara terbuka, dikodkan, diterjemahkan, dihantar, diedarkan, dijual, dilesenkan, atau sebaliknya dieksploitasi untuk tujuan komersial apa pun, tanpa kebenaran bertulis daripada kami terlebih dahulu.

Dengan syarat anda layak untuk menggunakan Laman ini, anda diberikan lesen terhad untuk mengakses dan menggunakan Laman ini dan untuk memuat turun atau mencetak salinan mana-mana bahagian Kandungan yang anda telah mendapat akses dengan betul semata-mata untuk peribadi anda, bukan komersial. guna. Kami menyimpan semua hak yang tidak diberikan secara nyata kepada anda dalam dan kepada Tapak, Kandungan dan Tanda.

3. PERWAKILAN PENGGUNA

Dengan menggunakan Laman web, anda menyatakan dan menjamin bahawa:

 • (1) anda mempunyai kemampuan yang sah dan anda bersetuju untuk mematuhi Syarat Penggunaan ini;
 • (2) anda bukan anak bawah umur di bidang kuasa tempat anda tinggal, atau jika di bawah umur, anda telah mendapat kebenaran ibu bapa untuk menggunakan Laman web ini;
 • (3) anda tidak akan mengakses Laman melalui cara automatik atau bukan manusia, sama ada melalui bot, skrip, atau sebaliknya;
 • (4) anda tidak akan menggunakan Laman ini untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan;
 • (5) penggunaan Situs oleh Anda tidak akan melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Sekiranya anda memberi sebarang maklumat yang tidak benar, tidak tepat, tidak semasa, atau tidak lengkap, kami berhak menggantung atau menamatkan akaun anda dan menolak apa-apa dan semua penggunaan semasa atau masa depan Tapak ini (atau mana-mana bahagiannya).

4. AKTIVITI TERLARANG

Anda tidak boleh mengakses atau menggunakan Laman untuk sebarang tujuan selain daripada yang kami buat Laman ini. Laman ini tidak boleh digunakan berkaitan dengan mana-mana usaha komersil kecuali yang khusus disahkan atau diluluskan oleh kami.

Sebagai pengguna Tapak ini, anda bersetuju untuk tidak:

 • Secara sistematik mendapatkan data atau kandungan lain dari Laman ini untuk membuat atau menyusun, secara langsung atau tidak langsung, koleksi, kompilasi, pangkalan data, atau direktori tanpa kebenaran bertulis daripada kami.
 • Menipu, menipu, atau menyesatkan kami dan pengguna lain, terutamanya dalam sebarang percubaan untuk mempelajari maklumat akaun sensitif seperti kata laluan pengguna.
 • Menunda, melumpuhkan, atau mengganggu ciri-ciri yang berkaitan dengan Keselamatan Laman ini, termasuk ciri yang menghalang atau menyekat penggunaan atau penyalinan sebarang Kandungan atau mengehadkan batasan penggunaan Laman dan / atau Kandungan yang terdapat di dalamnya.
 • Kelemahan, merosakkan, atau membahayakan, pada pendapat kami, kami dan / atau Laman.
 • Gunakan maklumat yang diperoleh dari Laman ini untuk mengganggu, menyalahgunakan, atau merosakkan orang lain.
 • Menggunakan perkhidmatan sokongan kami yang tidak betul atau menyerahkan laporan salah penyalahgunaan atau salah laku.
 • Gunakan Laman ini dengan cara yang tidak konsisten dengan mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan.
 • Terlibat dalam bingkai yang tidak dibenarkan atau menghubungkan ke Laman.
 • Memuat naik atau menghantar (atau cuba memuat naik atau menghantar) virus, kuda Trojan, atau bahan lain, termasuk penggunaan huruf kapital yang berlebihan dan spamming (penyebaran teks berulang yang berterusan), yang mengganggu mana-mana kegunaan tanpa kegagalan dan kesenangan Laman atau mengubah, merosakkan, mengganggu, mengubah, atau mengganggu penggunaan, ciri, fungsi, operasi, atau penyelenggaraan Laman ini.
 • Terlibat dalam penggunaan mana-mana sistem automatik, seperti menggunakan skrip untuk menghantar komen atau mesej, atau menggunakan mana-mana perlombongan data, robot, atau data pengumpulan dan pengekstrakan data serupa.
 • Padam hak cipta atau notis hak proprietari lain dari mana-mana Kandungan.
  Cuba untuk meniru pengguna atau orang lain atau gunakan nama pengguna pengguna lain.
 • Memuat naik atau menghantar (atau cuba memuat naik atau menghantar) apa-apa bahan yang berfungsi sebagai pengumpulan maklumat atau mekanisme transmisi pasif atau aktif, termasuk tanpa batasan, format pertukaran grafik yang jelas ("gifs"), 1 × 1 piksel, bug web, kuki , atau peranti lain yang serupa (kadang-kadang disebut sebagai "spyware" atau "mekanisme pengumpulan pasif" atau "pcms").
 • Mengganggu, mengganggu, atau mencipta beban yang tidak wajar di Laman atau rangkaian atau perkhidmatan yang disambungkan ke Laman ini.
 • Ganggu, mengganggu, menakut-nakuti, atau mengancam mana-mana pekerja atau ejen kami yang terlibat dalam menyediakan mana-mana bahagian Tapak kepada anda.
 • Cuba untuk memintas mana-mana langkah Tapak yang direka untuk menghalang atau menyekat akses ke Laman, atau mana-mana bahagian Tapak ini.
 • Salin atau sesuaikan perisian Tapak, termasuk tetapi tidak terhad kepada Flash, PHP, HTML, JavaScript, atau kod lain.
 • Kecuali seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, mentafsir, menyahkompilasi, menyahhimpun, atau merekayasa songsang mana-mana perisian yang terdiri atau dalam apa-apa cara membentuk sebahagian daripada Tapak.
 • Kecuali yang mungkin disebabkan oleh enjin carian standard atau penggunaan pelayar Internet, menggunakan, melancarkan, membangunkan, atau mengedarkan mana-mana sistem automatik, termasuk tanpa had, mana-mana labah-labah, robot, utiliti menipu, pengikis atau pembaca luar talian yang mengakses Laman, atau menggunakan atau melancarkan sebarang skrip atau perisian lain yang tidak dibenarkan.
 • Gunakan ejen belian atau ejen pembelian untuk membuat pembelian di Laman ini.
 • Membuat apa-apa penggunaan Laman yang tidak dibenarkan, termasuk mengumpul nama pengguna dan / atau alamat e-mel pengguna dengan elektronik atau cara lain untuk tujuan menghantar e-mel yang tidak diminta, atau membuat akaun pengguna dengan cara automatik atau di bawah dakwaan palsu.
 • Gunakan Laman ini sebagai sebahagian daripada usaha untuk bersaing dengan kami atau menggunakan Laman dan / atau Kandungan untuk sebarang usaha atau perniagaan komersil yang menghasilkan pendapatan.

5. SUMBANGAN YANG DIJANA PENGGUNA

Tapak ini mungkin menjemput anda untuk berbual, menyumbang kepada, atau mengambil bahagian dalam blog, papan mesej, forum dalam talian, dan fungsi lain, dan mungkin memberi anda peluang untuk mencipta, menyerahkan, menyiarkan, memaparkan, menghantar, melaksanakan, menerbitkan, mengedar, atau menyiarkan kandungan dan bahan kepada kami atau di Laman, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, tulisan, video, audio, gambar, grafik, komen, cadangan, atau maklumat peribadi atau bahan lain (secara kolektif, "Sumbangan").

Sumbangan mungkin dapat dilihat oleh pengguna Laman web lain dan melalui laman web pihak ketiga. Oleh itu, sebarang Sumbangan yang anda kirimkan boleh dianggap sebagai tidak sulit dan bukan hak milik. Apabila anda membuat atau menyediakan Sumbangan apa pun, anda dengan demikian menyatakan dan menjamin bahawa:

 • Pembuatan, pengedaran, penghantaran, paparan umum, atau prestasi, dan mengakses, memuat turun, atau menyalin Sumbangan anda tidak dan tidak akan melanggar hak milik, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak cipta, paten, tanda dagang, rahsia perdagangan, atau hak moral mana-mana pihak ketiga.
 • Anda adalah pencipta dan pemilik atau mempunyai lesen, hak, persetujuan, pelepasan dan kebenaran yang diperlukan untuk menggunakan dan memberi kebenaran kepada kami, Tapak dan pengguna lain Tapak untuk menggunakan Sumbangan anda dalam apa-apa cara yang difikirkan oleh Tapak dan ini. Syarat Penggunaan.
 • Anda mempunyai kebenaran bertulis, pelepasan dan/atau kebenaran setiap dan setiap individu yang boleh dikenal pasti dalam Sumbangan anda untuk menggunakan nama atau rupa setiap individu yang boleh dikenal pasti sedemikian untuk membolehkan kemasukan dan penggunaan Sumbangan anda dalam apa-apa cara yang difikirkan oleh Tapak dan Syarat Penggunaan ini.
 • Sumbangan anda tidak palsu, tidak tepat atau mengelirukan.
 • Sumbangan anda bukanlah pengiklanan yang tidak diminta atau tidak dibenarkan, bahan promosi, skim piramid, surat berantai, spam, mel besar-besaran atau bentuk permintaan lain.
 • Sumbangan anda tidak lucah, lucah, lucah, kotor, ganas, mengganggu, memfitnah, memfitnah atau sebaliknya tidak menyenangkan (seperti yang ditentukan oleh kami).
 • Sumbangan anda tidak mengejek, mengejek, memperlekehkan, menakut-nakutkan atau mendera sesiapa.
 • Sumbangan anda tidak digunakan untuk mengganggu atau mengancam (dalam pengertian undang-undang istilah tersebut) mana-mana orang lain dan untuk mempromosikan keganasan terhadap orang atau golongan tertentu.
 • Sumbangan anda tidak melanggar mana-mana undang-undang, peraturan atau peraturan yang berkenaan.
 • Sumbangan anda tidak melanggar hak privasi atau publisiti mana-mana pihak ketiga.
 • Sumbangan anda tidak melanggar mana-mana undang-undang berkenaan pornografi kanak-kanak atau sebaliknya bertujuan untuk melindungi kesihatan atau kesejahteraan kanak-kanak di bawah umur.
 • Sumbangan anda tidak termasuk sebarang komen yang menyinggung perasaan yang berkaitan dengan bangsa, asal negara, jantina, keutamaan seksual atau kecacatan fizikal.
 • Sumbangan anda sebaliknya tidak melanggar atau memaut kepada bahan yang melanggar mana-mana peruntukan Syarat Penggunaan ini, atau mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan.

Sebarang penggunaan Laman web yang melanggar perkara di atas melanggar Syarat Penggunaan ini dan boleh mengakibatkan, antara lain, penamatan atau penggantungan hak anda untuk menggunakan Laman ini.

6. LESEN CARUMAN

Dengan menyiarkan Sumbangan anda ke mana-mana bahagian Tapak, anda secara automatik memberikan, dan anda menyatakan dan menjamin bahawa anda mempunyai hak untuk memberikan, kepada kami sumbangan yang tidak terhad, tidak terhad, tidak boleh ditarik balik, kekal, tidak eksklusif, boleh dipindah milik, bebas royalti, sepenuhnya. -dibayar, hak di seluruh dunia, dan lesen untuk mengehoskan, menggunakan, menyalin, mengeluarkan semula, mendedahkan, menjual, menjual semula, menerbitkan, menyiarkan, menamakan semula, mengarkib, menyimpan, cache, membuat persembahan secara terbuka, memaparkan secara terbuka, memformat semula, menterjemah, menghantar, petikan (dalam keseluruhan atau sebahagiannya), dan mengedarkan Sumbangan tersebut (termasuk, tanpa had, imej dan suara anda) untuk sebarang tujuan, komersial, pengiklanan, atau sebaliknya, dan untuk menyediakan karya terbitan, atau digabungkan ke dalam karya lain, Sumbangan dan pemberian tersebut. dan membenarkan sublesen yang dinyatakan di atas. Penggunaan dan pengedaran mungkin berlaku dalam mana-mana format media dan melalui mana-mana saluran media.

Lesen ini akan digunakan untuk sebarang bentuk, media, atau teknologi yang sekarang dikenali atau dikembangkan selepas ini, dan merangkumi penggunaan nama, nama syarikat, dan nama francais anda, seperti yang berlaku, dan mana-mana tanda dagangan, tanda perkhidmatan, nama dagang, logo, dan gambar peribadi dan komersial yang anda berikan. Anda mengetepikan semua hak moral dalam Sumbangan anda, dan anda menjamin bahawa hak moral tidak dinyatakan dalam Sumbangan anda.

Kami tidak menyatakan kepemilikan atas Sumbangan anda. Anda mempunyai pemilikan penuh atas semua Sumbangan anda dan sebarang hak harta intelek atau hak milik lain yang berkaitan dengan Sumbangan anda. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang pernyataan atau pernyataan dalam Sumbangan anda yang diberikan oleh anda di mana-mana kawasan di Laman web ini. Anda bertanggungjawab sepenuhnya atas Sumbangan anda ke Laman web ini dan anda dengan tegas bersetuju untuk membebaskan kami dari sebarang tanggungjawab dan untuk tidak melakukan tindakan undang-undang terhadap kami mengenai Sumbangan anda.

Kami mempunyai hak, mengikut budi bicara tunggal dan mutlak kami, (1) untuk mengedit, menyunting atau sebaliknya menukar sebarang Sumbangan; (2) untuk mengkategorikan semula mana-mana Sumbangan untuk meletakkannya di lokasi yang lebih sesuai di Tapak; (3) untuk menyaring atau memadam sebarang Sumbangan pada bila-bila masa dan atas apa-apa sebab, tanpa notis. Kami tidak mempunyai kewajipan untuk memantau Sumbangan anda.

7. LESEN PERMOHONAN MUDAH ALIH

Gunakan Lesen

Jika anda mengakses tapak melalui aplikasi mudah alih, maka kami memberikan anda hak yang boleh dibatalkan, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, terhad untuk memasang dan menggunakan aplikasi mudah alih pada peranti elektronik wayarles yang dimiliki atau dikawal oleh anda dan untuk mengakses dan menggunakan mudah alih permohonan pada peranti sedemikian dengan ketat mengikut terma dan syarat lesen aplikasi mudah alih ini yang terkandung dalam Syarat Penggunaan ini.

Anda tidak boleh:

 • (1) kecuali seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, menyahsusun, kejuruteraan terbalik, membuka, cuba mendapatkan kod sumber, atau menyahsulit aplikasi;
 • (2) membuat apa-apa pengubahsuaian, penyesuaian, penambahbaikan, penambahbaikan, terjemahan, atau kerja terbitan daripada aplikasi;
 • (3) melanggar mana-mana undang-undang, peraturan atau peraturan yang berkaitan dengan akses atau penggunaan aplikasi anda;
 • (4) mengalih keluar, mengubah atau mengaburkan sebarang notis proprietari (termasuk sebarang notis hak cipta atau tanda dagangan) yang disiarkan oleh kami atau pemberi lesen aplikasi;
 • (5) menggunakan aplikasi itu untuk apa-apa usaha menjana hasil, perusahaan komersial, atau tujuan lain yang ia tidak direka atau dimaksudkan;
 • (6) menjadikan aplikasi tersedia melalui rangkaian atau persekitaran lain yang membenarkan akses atau penggunaan oleh berbilang peranti atau pengguna pada masa yang sama;
 • (7) menggunakan aplikasi untuk mencipta produk, perkhidmatan atau perisian yang, secara langsung atau tidak langsung, berdaya saing dengan atau dalam apa-apa cara sebagai pengganti bagi aplikasi itu;
 • (8) menggunakan aplikasi untuk menghantar pertanyaan automatik ke mana-mana laman web atau untuk menghantar sebarang e-mel komersial yang tidak diminta;
 • (9) menggunakan sebarang maklumat proprietari atau mana-mana antara muka kami atau harta intelek kami yang lain dalam reka bentuk, pembangunan, pembuatan, pelesenan atau pengedaran mana-mana aplikasi, aksesori atau peranti untuk digunakan dengan aplikasi.

Peranti Apple dan Android

Terma berikut dikenakan apabila anda menggunakan aplikasi mudah alih yang diperolehi daripada Apple Store atau Google Play (setiap satu "Pengedar Apl") untuk mengakses Tapak:

 • (1) lesen yang diberikan kepada anda untuk aplikasi mudah alih kami adalah terhad kepada lesen yang tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan aplikasi pada peranti yang menggunakan sistem pengendalian Apple iOS atau Android, sebagaimana yang berkenaan, dan mengikut peraturan penggunaan yang ditetapkan dalam syarat perkhidmatan Pengedar Aplikasi yang berkenaan;
 • (2) kami bertanggungjawab untuk menyediakan sebarang perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan berkenaan dengan aplikasi mudah alih seperti yang dinyatakan dalam terma dan syarat lesen aplikasi mudah alih ini yang terkandung dalam Syarat Penggunaan ini atau sebagaimana yang dikehendaki di bawah undang-undang yang terpakai, dan anda mengakui bahawa setiap Pengedar Apl tidak mempunyai kewajipan apa-apa pun untuk memberikan sebarang perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan berkenaan dengan aplikasi mudah alih;
 • (3) sekiranya berlaku sebarang kegagalan aplikasi mudah alih untuk mematuhi mana-mana waranti yang berkenaan, anda boleh memberitahu Pengedar Aplikasi berkenaan, dan Pengedar Aplikasi, menurut terma dan polisinya, boleh membayar balik harga pembelian, jika ada, dibayar untuk aplikasi mudah alih, dan pada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, Pengedar Apl tidak akan mempunyai sebarang kewajipan waranti lain berkenaan dengan aplikasi mudah alih itu;
 • (4) anda mewakili dan menjamin bahawa (i) anda tidak berada di negara yang tertakluk kepada embargo kerajaan AS, atau yang telah ditetapkan oleh kerajaan AS sebagai negara "penyokong pengganas" dan (ii) anda tidak disenaraikan pada mana-mana senarai kerajaan AS bagi pihak yang dilarang atau dihadkan;
 • (5) anda mesti mematuhi syarat perjanjian pihak ketiga yang terpakai apabila menggunakan aplikasi mudah alih, contohnya, jika anda mempunyai aplikasi VoIP, maka anda tidak boleh melanggar perjanjian perkhidmatan data wayarles mereka apabila menggunakan aplikasi mudah alih itu;
 • (6) anda mengakui dan bersetuju bahawa Pengedar Aplikasi adalah penerima pihak ketiga bagi terma dan syarat dalam lesen aplikasi mudah alih ini yang terkandung dalam Syarat Penggunaan ini dan setiap Pengedar Aplikasi akan mempunyai hak (dan akan dianggap telah menerima kanan) untuk menguatkuasakan terma dan syarat dalam lesen aplikasi mudah alih ini yang terkandung dalam Syarat Penggunaan ini terhadap anda sebagai benefisiari pihak ketiga daripadanya.

8. PENYERAHAN

Anda mengakui dan bersetuju bahawa sebarang soalan, komen, cadangan, idea, maklum balas, atau maklumat lain mengenai Tapak (“Penyerahan”) yang anda berikan kepada kami adalah tidak sulit dan akan menjadi hak milik kami. Kami akan memiliki hak eksklusif, termasuk semua hak harta intelek, dan berhak untuk menggunakan dan menyebarkan Penyerahan ini tanpa had untuk sebarang tujuan yang sah, komersial atau sebaliknya, tanpa pengakuan atau pampasan kepada anda. Anda dengan ini mengetepikan semua hak moral untuk mana-mana Penyerahan tersebut, dan anda dengan ini menjamin bahawa mana-mana Penyerahan tersebut adalah asli dengan anda atau bahawa anda mempunyai hak untuk menyerahkan Penyerahan tersebut. Anda bersetuju bahawa tiada tindakan terhadap kami untuk sebarang dakwaan atau pelanggaran sebenar atau penyelewengan mana-mana hak proprietari dalam Penyerahan anda.

9. LAMAN WEB DAN KANDUNGAN PIHAK KETIGA

Laman ini mungkin mengandungi (atau anda mungkin dihantar melalui Laman) pautan ke laman web lain (“Laman Web Pihak Ketiga”) serta artikel, gambar, teks, grafik, gambar, reka bentuk, muzik, bunyi, video, maklumat, aplikasi , perisian dan kandungan atau item lain kepunyaan atau berasal daripada pihak ketiga (“Kandungan Pihak Ketiga”). Laman Web Pihak Ketiga dan Kandungan Pihak Ketiga tersebut tidak disiasat, dipantau atau diperiksa untuk ketepatan, kesesuaian atau kesempurnaan oleh kami, dan kami tidak bertanggungjawab ke atas mana-mana Laman Web Pihak Ketiga yang diakses melalui Laman atau mana-mana Kandungan Pihak Ketiga yang disiarkan pada, tersedia melalui, atau dipasang daripada Tapak, termasuk kandungan, ketepatan, rasa menyinggung perasaan, pendapat, kebolehpercayaan, amalan privasi, atau dasar lain atau terkandung dalam Laman Web Pihak Ketiga atau Kandungan Pihak Ketiga. Kemasukan, memaut kepada, atau membenarkan penggunaan atau pemasangan mana-mana Laman Web Pihak Ketiga atau mana-mana Kandungan Pihak Ketiga tidak membayangkan kelulusan atau pengesahan daripadanya oleh kami.

Jika anda memutuskan untuk meninggalkan Laman dan mengakses Laman Web Pihak Ketiga atau menggunakan atau memasang mana-mana Kandungan Pihak Ketiga, anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri, dan anda harus sedar Syarat Penggunaan ini tidak lagi mengawal. Anda harus menyemak terma dan dasar yang berkenaan, termasuk privasi dan amalan pengumpulan data, mana-mana tapak web yang anda navigasi dari Tapak atau berkaitan dengan mana-mana aplikasi yang anda gunakan atau pasang dari Tapak. Sebarang pembelian yang anda buat melalui Laman Web Pihak Ketiga akan melalui laman web lain dan daripada syarikat lain, dan kami tidak bertanggungjawab sama sekali berkaitan dengan pembelian tersebut yang secara eksklusif antara anda dan pihak ketiga yang berkenaan. Anda bersetuju dan mengakui bahawa kami tidak mengendors produk atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web Pihak Ketiga dan anda akan memastikan kami tidak berbahaya daripada sebarang bahaya yang disebabkan oleh pembelian produk atau perkhidmatan tersebut. Selain itu, anda akan memastikan kami tidak berbahaya daripada apa-apa kerugian yang dialami oleh anda atau kemudaratan yang disebabkan oleh anda berkaitan dengan atau mengakibatkan apa-apa cara daripada mana-mana Kandungan Pihak Ketiga atau sebarang hubungan dengan Laman Web Pihak Ketiga.

10. PENGIKLIR

Kami membenarkan pengiklan untuk memaparkan iklan mereka dan maklumat lain di kawasan tertentu Tapak, seperti iklan bar sisi atau iklan sepanduk. Jika anda seorang pengiklan, anda hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang iklan yang anda letakkan di Laman dan sebarang perkhidmatan yang disediakan di Laman atau produk yang dijual melalui iklan tersebut. Selanjutnya, sebagai pengiklan, anda menjamin dan menyatakan bahawa anda memiliki semua hak dan kuasa untuk meletakkan iklan di Laman, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, hak harta intelek, hak publisiti, dan hak kontrak. Kami hanya menyediakan ruang untuk meletakkan iklan sedemikian, dan kami tidak mempunyai hubungan lain dengan pengiklan.

11. PENGURUSAN TAPAK

Kami berhak, tetapi bukan kewajiban, untuk:

 • (1) memantau Tapak untuk pelanggaran Syarat Penggunaan ini;
 • (2) mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya terhadap sesiapa sahaja yang, mengikut budi bicara mutlak kami, melanggar undang-undang atau Syarat Penggunaan ini, termasuk tanpa had, melaporkan pengguna tersebut kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang;
 • (3) mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa had, menolak, menyekat akses kepada, mengehadkan ketersediaan, atau melumpuhkan (setakat yang boleh dilaksanakan secara teknologi) mana-mana Sumbangan anda atau mana-mana bahagian daripadanya;
 • (4) mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa had, notis, atau liabiliti, untuk mengalih keluar daripada Tapak atau sebaliknya melumpuhkan semua fail dan kandungan yang bersaiz berlebihan atau dalam apa-apa cara membebankan sistem kami;
 • (5) sebaliknya menguruskan Tapak dengan cara yang direka untuk melindungi hak dan harta kami dan untuk memudahkan Tapak berfungsi dengan baik.

12. DASAR PRIVASI

Kami mengambil berat tentang privasi dan keselamatan data. Dengan menggunakan Laman, anda bersetuju untuk terikat dengan Dasar Privasi kami yang disiarkan di Laman, yang dimasukkan ke dalam Syarat Penggunaan ini. Harap maklum bahawa Tapak ini dihoskan di Amerika Syarikat. Jika anda mengakses Tapak dari mana-mana rantau lain di dunia dengan undang-undang atau keperluan lain yang mengawal pengumpulan, penggunaan, atau pendedahan data peribadi yang berbeza daripada undang-undang yang terpakai di Amerika Syarikat, maka melalui penggunaan berterusan Tapak ini, anda memindahkan data anda ke Amerika Syarikat, dan anda bersetuju untuk memindahkan data anda ke dan diproses di Amerika Syarikat.

13. PELANGGARAN HAK CIPTA

Kami menghormati hak harta intelek orang lain. Sekiranya anda percaya bahawa apa-apa bahan yang terdapat di atau melalui Laman web ini melanggar hak cipta yang anda miliki atau kendalikan, sila segera beritahu kami menggunakan maklumat hubungan yang disediakan di bawah ini ("Pemberitahuan"). Salinan Pemberitahuan anda akan dihantar kepada orang yang memposting atau menyimpan bahan yang dialamatkan dalam Pemberitahuan tersebut. Harap maklum bahawa berdasarkan undang-undang yang berlaku, Anda mungkin bertanggung jawab atas kerusakan jika anda membuat penyalahgunaan material dalam Pemberitahuan. Oleh itu, jika anda tidak yakin bahawa bahan yang terdapat di atau dihubungkan oleh Laman web ini melanggar hak cipta anda, anda harus mempertimbangkan untuk menghubungi pengacara terlebih dahulu.

14. TEMPOH DAN PENAMATAN

Terma Penggunaan ini akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya semasa anda menggunakan Laman ini.

TANPA MENGHADKAN MANA-MANA ​​PERUNTUKAN LAIN TERMA PENGGUNAAN INI, KAMI MELIHARA HAK UNTUK, MENURUT BUDI BICARA KAMI DAN TANPA NOTIS ATAU LIABILITI, MENAFIKAN AKSES KE DAN PENGGUNAAN LAMAN INI (TERMASUK MENYEKAT ALAMAT IP TERTENTU), KEPADA MANA-MANA ​​ORANG UNTUK MANA-MANA ​​ORANG TANPA SEBAB, TERMASUK TANPA HAD UNTUK MELANGGAR SEBARANG PERWAKILAN, WARANTI ATAU PERJANJIAN YANG TERKANDUNG DALAM TERMA PENGGUNAAN INI ATAU MANA-MANA ​​UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN YANG BERKENAAN. KAMI BOLEH MENAMATKAN PENGGUNAAN ATAU PENYERTAAN ANDA DALAM LAMAN INI ATAU MEMADAMKAN SEBARANG KANDUNGAN ATAU MAKLUMAT YANG ANDA SIAPKAN PADA BILA-BILA MASA, TANPA AMARAN, MENGIKUT BUDI BICARA KAMI.

Sekiranya kami menamatkan atau menangguhkan akaun anda untuk apa-apa sebab, anda dilarang daripada mendaftar dan membuat akaun baru di bawah nama anda, nama palsu atau dipinjam, atau nama mana-mana pihak ketiga, walaupun anda mungkin bertindak bagi pihak ketiga parti. Sebagai tambahan untuk menamatkan atau menggantung akaun anda, kami berhak untuk mengambil tindakan undang-undang yang sesuai, termasuk tanpa batasan untuk meneruskan pembaharuan sivil, jenayah, dan injunksi.

15. PENGUBAHSUAIAN DAN GANGGUAN

Kami berhak untuk menukar, mengubah suai, atau mengalih keluar kandungan Laman ini pada bila-bila masa atau atas sebarang sebab mengikut budi bicara mutlak kami tanpa notis. Walau bagaimanapun, kami tidak mempunyai kewajipan untuk mengemas kini sebarang maklumat di Tapak kami. Kami juga berhak untuk mengubah suai atau menghentikan semua atau sebahagian daripada Laman ini tanpa notis pada bila-bila masa. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan, atau pemberhentian Tapak.

Kami tidak dapat menjamin Laman web ini akan sentiasa ada. Kami mungkin mengalami perkakasan, perisian, atau masalah lain atau perlu melakukan penyelenggaraan yang berkaitan dengan Laman, yang mengakibatkan gangguan, kelewatan, atau kesalahan. Kami berhak untuk mengubah, menyemak semula, mengemas kini, menangguhkan, menghentikan, atau mengubah laman web ini pada bila-bila masa atau dengan alasan apa pun tanpa pemberitahuan kepada anda. Anda bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab sama sekali atas kehilangan, kerosakan, atau ketidakselesaan yang disebabkan oleh ketidakmampuan anda untuk mengakses atau menggunakan Laman web ini semasa waktu henti atau penutupan Laman ini. Tidak ada apa-apa dalam Syarat Penggunaan ini yang akan ditafsirkan untuk mewajibkan kami untuk menjaga dan menyokong Laman web ini atau untuk memberikan pembetulan, kemas kini, atau siaran yang berkaitan dengannya.

16. UNDANG-UNDANG YANG MENGURUS

Terma Penggunaan ini dan penggunaan Tapak anda ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Negeri Iowa yang terpakai kepada perjanjian yang dibuat dan akan dilaksanakan sepenuhnya di dalam Negeri Iowa, tanpa mengambil kira percanggahan prinsip undang-undangnya.

17. PENYELESAIAN PERTIKAIAN

Rundingan Tidak Formal

Untuk mempercepatkan penyelesaian dan mengawal kos sebarang pertikaian, kontroversi atau tuntutan yang berkaitan dengan Syarat Penggunaan ini (setiap "Pertikaian" dan secara kolektif, "Pertikaian") yang dibawa oleh sama ada anda atau kami (secara individu, "Pihak" dan secara kolektif, “Pihak-Pihak”), Pihak-Pihak bersetuju untuk mula-mula cuba merundingkan sebarang Pertikaian (kecuali Pertikaian yang dinyatakan secara nyata di bawah) secara tidak rasmi selama sekurang-kurangnya 15 hari sebelum memulakan timbang tara. Rundingan tidak rasmi tersebut bermula dengan notis bertulis daripada satu Pihak kepada Pihak yang satu lagi.

Timbangtara Mengikat

Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan kontrak ini, termasuk sebarang persoalan mengenai kewujudannya, kesahihan atau penamatannya, hendaklah dirujuk dan akhirnya diselesaikan oleh Mahkamah Timbang Tara Komersial Antarabangsa di bawah Dewan Timbang Tara Eropah (Belgium, Brussels, Avenue Louise, 146) mengikut Peraturan ICAC ini, yang, sebagai hasil daripada merujuk kepadanya, dianggap sebagai sebahagian daripada klausa ini. Bilangan penimbang tara hendaklah __________. Tempat duduk, atau tempat undang-undang, timbang tara hendaklah __________. Bahasa prosiding hendaklah __________. Undang-undang yang mengawal kontrak hendaklah menjadi undang-undang substantif __________.

sekatan

Para Pihak bersetuju bahawa sebarang timbang tara hendaklah dihadkan kepada Pertikaian antara Pihak secara individu. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, (a) tiada timbang tara boleh digabungkan dengan mana-mana prosiding lain; (b) tiada hak atau kuasa untuk mana-mana Pertikaian ditimbangtara atas dasar tindakan kelas atau untuk menggunakan prosedur tindakan kelas, dan (c) tiada hak atau kuasa untuk sebarang Pertikaian dibawa dalam kapasiti wakil yang dikatakan pada bagi pihak orang awam atau mana-mana orang lain.

Pengecualian untuk Rundingan Tidak Tentu dan Timbang Tara

Pihak-Pihak bersetuju bahawa Pertikaian berikut tidak tertakluk kepada peruntukan di atas mengenai rundingan tidak rasmi dan timbang tara yang mengikat: (a) sebarang Pertikaian yang ingin menguatkuasakan atau melindungi, atau mengenai kesahihan, mana-mana hak harta intelek sesuatu Pihak; (b) sebarang Pertikaian berkaitan, atau timbul daripada, dakwaan kecurian, cetak rompak, pencerobohan privasi, atau penggunaan tanpa kebenaran; dan (c) apa-apa tuntutan untuk pelepasan injunksi. Jika peruntukan ini didapati menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan, maka kedua-dua Pihak tidak akan memilih untuk menimbang tara mana-mana Pertikaian yang termasuk dalam bahagian peruntukan ini yang didapati menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan, dan Pertikaian tersebut hendaklah diputuskan oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa berwibawa dalam mahkamah yang disenaraikan. untuk bidang kuasa di atas, dan Pihak-Pihak bersetuju untuk tunduk kepada bidang kuasa peribadi mahkamah itu.

18. PEMBETULAN

Mungkin terdapat maklumat di Tapak yang mengandungi ralat tipografi, ketidaktepatan atau peninggalan, termasuk penerangan, harga, ketersediaan dan pelbagai maklumat lain. Kami berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan, ketidaktepatan, atau peninggalan dan untuk menukar atau mengemas kini maklumat di Laman pada bila-bila masa, tanpa notis terlebih dahulu.

19. PENAFIAN

LAMAN INI DISEDIAKAN SECARA SEADANYA DAN SEADANYA. ANDA BERSETUJU BAHAWA PENGGUNAAN LAMAN INI DAN PERKHIDMATAN KAMI ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. SAMPAI SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KAMI MENAFIKAN SEMUA WARANTI, TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, BERHUBUNGAN DENGAN LAMAN INI DAN PENGGUNAANNYA, TERMASUK, TANPA HAD, WARANTI TERSIRAT KEBOLEHPERDAGANGAN, KESESUAIAN DAN KEBENARAN UNTUK SATU. KAMI TIDAK MEMBUAT JAMINAN ATAU PERWAKILAN MENGENAI KEJADIAN ATAU KELENGKAPAN KANDUNGAN LAMAN ATAU KANDUNGAN MANA-MANA ​​LAMAN WEB YANG DIPAUTKAN KE LAMAN DAN KAMI AKAN TIADA LIABILITI ATAU TANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG (1) KESILAPAN, KESILAPAN, KESILAPAN, 2)KECEDERAAN DIRI ATAU KEROSAKAN HARTA, APA PUN SIFAT APA PUN, BERHASIL DARIPADA AKSES ANDA KE DAN PENGGUNAAN LAMAN INI, (3) SEBARANG AKSES TANPA KEBENARAN KEPADA ATAU PENGGUNAAN PELAWAT SELAMAT KAMI DAN/ATAU MANA-MANA ​​DAN SEMUA MAKLUMAT PERIBADI DAN/ATAU KEWANGAN DISIMPAN DI DALAM, (4) SEBARANG GANGGUAN ATAU PENGHENTIAN PENGHANTARAN KE ATAU DARI LAMAN, (5) SEBARANG PEPIJAT, VIRUS, KUDA TROJAN ATAU SEBAGAINYA YANG MUNGKIN DIHANTAR KE ATAU MELALUI LAMAN INI OLEH MANA-MANA ​​PIHAK KETIGA (DAN/ATAU). 6) SEBARANG KESILAPAN ATAU PENINGKATAN DALAM MANA-MANA ​​KANDUNGAN DAN BAHAN ATAU UNTUK SEBARANG KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN SEBARANG JENIS YANG DITANGGUNG AKIBAT PENGGUNAAN MANA-MANA ​​KANDUNGAN YANG DISIARKAN, DIHANTAR, ATAU SEBANYAKNYA DISEDIAKAN MELALUI LAMAN ITU. KAMI TIDAK MENJAMIN, MENGESAHKAN, MENJAMIN ATAU MEMANGGUNG TANGGUNGJAWAB UNTUK MANA-MANA ​​PRODUK ATAU PERKHIDMATAN YANG DIIKLANKAN ATAU DITAWARKAN OLEH PIHAK KETIGA MELALUI LAMAN INI, MANA-MANA ​​LAMAN WEB TERHIPERPAUT, ATAU MANA-MANA ​​LAMAN WEB ATAU PERMOHONAN IKLAN MUDAH ALIH LAIN. TIDAK MENJADI PIHAK KEPADA ATAU DALAM APA PUN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MEMANTAU SEBARANG TRANSAKSI ANTARA ANDA DAN MANA-MANA ​​PENYEDIA PRODUK ATAU PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA. SEPERTI DENGAN PEMBELIAN PRODUK ATAU PERKHIDMATAN MELALUI MANA-MANA ​​MEDIUM ATAU DALAM MANA-MANA ​​PERSEKITARAN, ANDA HENDAKLAH MENGGUNAKAN PERTIMBANGAN YANG TERBAIK DAN BERHATI-HATI DI MANA YANG SESUAI.

20. HAD LIABILITI

TIDAK AKAN KAMI ATAU PENGARAH KAMI, PEKERJA, EJEN ATAU BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU MANA-MANA ​​PIHAK KETIGA SECARA LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, TURUTAN, TELADAN, SAMPINGAN, KHAS, ATAU HUKUMAN, TERMASUK LOST KEUNTUNGAN, KEHILANGAN HASIL, KEHILANGAN DATA, ATAU KEROSAKAN LAIN YANG DAPAT DARIPADA PENGGUNAAN LAMANYA, SELANJUTI KAMI TELAH DINASIHATKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT.

21. INDEMNIFIKASI

Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan memastikan kami tidak berbahaya, termasuk anak syarikat, sekutu, dan semua pegawai, ejen, rakan kongsi dan pekerja kami masing-masing, daripada dan terhadap sebarang kerugian, kerosakan, liabiliti, tuntutan atau permintaan, termasuk peguam yang munasabah ' yuran dan perbelanjaan, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau timbul daripada: (1) Sumbangan anda; (2) penggunaan Tapak; (3) pelanggaran Terma Penggunaan ini; (4) sebarang pelanggaran representasi dan waranti anda yang dinyatakan dalam Syarat Penggunaan ini; (5) pelanggaran anda terhadap hak pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak harta intelek; atau (6) sebarang tindakan berbahaya yang terang-terangan terhadap mana-mana pengguna lain Tapak yang anda berhubung dengan Tapak tersebut.

Walau apa pun yang disebutkan di atas, kami berhak, atas perbelanjaan anda, untuk mengambil alih pembelaan dan kawalan eksklusif bagi apa-apa perkara yang anda dikehendaki ganti rugi kepada kami, dan anda bersetuju untuk bekerjasama, dengan perbelanjaan anda, dengan pembelaan terhadap tuntutan tersebut. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memberitahu anda tentang tuntutan, tindakan, atau proses yang tertakluk kepada ganti rugi ini setelah menyadarinya.

22. DATA PENGGUNA

Kami akan mengekalkan data tertentu yang anda hantar ke Tapak untuk tujuan menguruskan prestasi Tapak, serta data yang berkaitan dengan penggunaan Tapak oleh anda. Walaupun kami melakukan sandaran rutin data secara tetap, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua data yang anda hantar atau yang berkaitan dengan sebarang aktiviti yang telah anda lakukan menggunakan Laman ini. Anda bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kehilangan atau kerosakan mana-mana data sedemikian, dan anda dengan ini mengetepikan sebarang hak tindakan terhadap kami yang timbul daripada sebarang kehilangan atau kerosakan data tersebut.

23. KOMUNIKASI ELEKTRONIK, TRANSAKSI DAN TANDATANGAN

Melawat Tapak, menghantar e-mel kepada kami, dan melengkapkan borang dalam talian membentuk komunikasi elektronik. Anda bersetuju untuk menerima komunikasi elektronik, dan anda bersetuju bahawa semua perjanjian, notis, pendedahan, dan komunikasi lain yang kami berikan kepada anda secara elektronik, melalui e-mel, dan di Tapak, memenuhi sebarang keperluan undang-undang bahawa komunikasi tersebut dibuat secara bertulis. DENGAN INI ANDA BERSETUJU TERHADAP PENGGUNAAN TANDATANGAN ELEKTRONIK, KONTRAK, PESANAN DAN REKOD LAIN, SERTA PENYAMPAIAN ELEKTRONIK NOTIS, DASAR DAN REKOD TRANSAKSI YANG DIMULAKAN ATAU DIISI OLEH KAMI ATAU MELALUI LAMAN ITU. Anda dengan ini mengetepikan apa-apa hak atau keperluan di bawah mana-mana statut, peraturan, peraturan, ordinan atau undang-undang lain dalam mana-mana bidang kuasa yang memerlukan tandatangan asal atau penghantaran atau penyimpanan rekod bukan elektronik, atau kepada pembayaran atau pemberian kredit melalui sebarang cara lain. daripada cara elektronik.

24. PENGGUNA DAN PENDUDUK CALIFORNIA

Jika sebarang aduan dengan kami tidak diselesaikan dengan memuaskan, anda boleh menghubungi Unit Bantuan Aduan Bahagian Perkhidmatan Pengguna Jabatan Hal Ehwal Pengguna California secara bertulis di 1625 North Market Blvd., Suite N112, Sacramento, California 95834 atau melalui telefon di ( 800) 952-5210 atau (916)445-1254.

25. PELBAGAI

Terma Penggunaan ini dan sebarang dasar atau peraturan operasi yang disiarkan oleh kami di Laman atau berkenaan dengan Laman ini membentuk keseluruhan perjanjian dan persefahaman antara anda dan kami. Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Syarat Penggunaan ini tidak akan beroperasi sebagai penepian hak atau peruntukan tersebut. Syarat Penggunaan ini beroperasi setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Kami boleh menyerahkan mana-mana atau semua hak dan kewajipan kami kepada orang lain pada bila-bila masa. Kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab untuk sebarang kehilangan, kerosakan, kelewatan, atau kegagalan untuk bertindak yang disebabkan oleh sebarang sebab di luar kawalan munasabah kami. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan Syarat Penggunaan ini ditentukan sebagai menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan itu dianggap boleh dipisahkan daripada Syarat Penggunaan ini dan tidak menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana yang tinggal. peruntukan. Tiada usaha sama, perkongsian, pekerjaan, atau perhubungan agensi yang diwujudkan antara anda dan kami hasil daripada Syarat Penggunaan atau penggunaan Laman ini. Anda bersetuju bahawa Terma Penggunaan ini tidak akan ditafsirkan terhadap kami berdasarkan penggubalannya. Anda dengan ini mengetepikan mana-mana dan semua pembelaan yang mungkin anda miliki berdasarkan bentuk elektronik Syarat Penggunaan ini dan kekurangan tandatangan oleh pihak-pihak di sini untuk melaksanakan Syarat Penggunaan ini.